Aaniin Kina Gwaya

By | June 28, 2017

Aapiji go ingchinendam maanda wii’maajtaa’aanh! Kwii’naadimawn wii’anishinaabemyin. Wewendig waag’kendaman, g’gwejimishin! Nga’gchinendam wii-naadimawn. Maampii nga’zhibii’aan enendamaa, ebaazhichigeyaanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *