Sheshatshiu enjibaajig

By | July 4, 2017

Nooggwa dash ngiiden’kweshkawaag aanind Sheshatshiu enjibaajig. Nipissing gchigkinoomaagegamigoong ngiidibaajmitaadimi. Aapiji go ngchinendam giiden’kweshkawagwaa zaam bzindamaa ezhi’anishinaabemwaad. Shtaa haa ngii’kid, ninsastawaag! Gegoo dibishkoo daabaan ngii’noondan. Mii dash gii’ggwejimagwaa “Aaniish ezhikidang daabaan enjibaayin?” ‘utapan’ giin’kwetaag. Maanda kidwin zhinwemgad gegaa go memdage dibishkoo odaabaan, mii ezhi’zhibiimaang maampii nikeyaa. Giishpin bwaa gkendaman etemigag Sheshatshiu, Ooshtoodi Labrador temigad besha Happy Valley-Goose Bay. Maanda indizhi’igwan nenimag kwe gaabigidinag. Wiijkewenimaan ooshtoodi enjibaanid gaa-wiiji’skoonwimaad zaam nwiigkinoomaadiz wii’nweyaanh ezhinwewaad.¬†Nimakwenimaa ge wii go DJ Fyfe gaakidad odi baakting gaadnaan’gidoong Anishinaabemowin-Teg gii-temigag. Ngiimaamiiktawaag ezhinwewaad anishinaabemwaad zaam esnaa zhi-dibishkoo enweying.

Mii go wi.

Baamaa,

Ninaatig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *