Shki’oodetooyaang

By | July 25, 2017

Dibikoong dash ngiishkin’kweshkawaa maaba kwe genaajwid. Onlineyiing sa ngiidibaajimitaadimi. Mii dash gii’naaknigeyaang wiin’kweshktaadiyaang. Minikwegamigoong Cecil’im ezhinikaadeg ngiin’kweshktaadimi. Giimaajbiisaa epiichibaabii’ag, giizhigekwaabaawe wa epiichi’bidagoshing. Gojiing ngiinimkawtaadimi, mii dash nibiindigeyaang. Geggoo ngiimjidwenaa wii’miijiyaang bekish mskomin sangria ezhinikaadeg wii’minikweyaang. Odi biijiyiing cecil’im Trivia miigwechwe’giizhigag temgad, giizhitaageyaang. Shkwaa’taageyaang zaagjigaabwiyaang, geyaabi giigimiwan. Geyaabi ngoji Partners ezhinikaadeg ngiibagamgaadewsemi. Odi ngiigaanjmin’gagemi megwaaj go ngod’dibiiskwan. Mii dash giigaagiiweyaang. Aapiji go ingchinendam den’kweshkawag maaba kwe. Aabideg sa ngag’gwejimaa wa miinwaa wii’oodetooyaang.

Mii wi. 

Bamaampii

Ninaatig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *