Author: admin

Shki’oodetooyaang

Dibikoong dash ngiishkin’kweshkawaa maaba kwe genaajwid. Onlineyiing sa ngiidibaajimitaadimi. Mii dash gii’naaknigeyaang wiin’kweshktaadiyaang. Minikwegamigoong Cecil’im ezhinikaadeg ngiin’kweshktaadimi. Giimaajbiisaa epiichibaabii’ag, giizhigekwaabaawe wa epiichi’bidagoshing. Gojiing ngiinimkawtaadimi, mii dash nibiindigeyaang. Geggoo ngiimjidwenaa wii’miijiyaang bekish mskomin sangria ezhinikaadeg wii’minikweyaang. Odi biijiyiing cecil’im Trivia miigwechwe’giizhigag temgad, giizhitaageyaang. Shkwaa’taageyaang zaagjigaabwiyaang, geyaabi giigimiwan. Geyaabi ngoji Partners ezhinikaadeg ngiibagamgaadewsemi. Odi ngiigaanjmin’gagemi megwaaj go ngod’dibiiskwan. Mii dash giigaagiiweyaang. Aapiji go ingchinendam den’kweshkawag maaba kwe. Aabideg sa ngag’gwejimaa wa miinwaa wii’oodetooyaang.

Mii wi. 

Bamaampii

Ninaatig

Sheshatshiu enjibaajig

Nooggwa dash ngiiden’kweshkawaag aanind Sheshatshiu enjibaajig. Nipissing gchigkinoomaagegamigoong ngiidibaajmitaadimi. Aapiji go ngchinendam giiden’kweshkawagwaa zaam bzindamaa ezhi’anishinaabemwaad. Shtaa haa ngii’kid, ninsastawaag! Gegoo dibishkoo daabaan ngii’noondan. Mii dash gii’ggwejimagwaa “Aaniish ezhikidang daabaan enjibaayin?” ‘utapan’ giin’kwetaag. Maanda kidwin zhinwemgad gegaa go memdage dibishkoo odaabaan, mii ezhi’zhibiimaang maampii nikeyaa. Giishpin bwaa gkendaman etemigag Sheshatshiu, Ooshtoodi Labrador temigad besha Happy Valley-Goose Bay. Maanda indizhi’igwan nenimag kwe gaabigidinag. Wiijkewenimaan ooshtoodi enjibaanid gaa-wiiji’skoonwimaad zaam nwiigkinoomaadiz wii’nweyaanh ezhinwewaad.¬†Nimakwenimaa ge wii go DJ Fyfe gaakidad odi baakting gaadnaan’gidoong Anishinaabemowin-Teg gii-temigag. Ngiimaamiiktawaag ezhinwewaad anishinaabemwaad zaam esnaa zhi-dibishkoo enweying.

Mii go wi.

Baamaa,

Ninaatig

Aaniin Kina Gwaya

Aapiji go ingchinendam maanda wii’maajtaa’aanh! Kwii’naadimawn wii’anishinaabemyin. Wewendig waag’kendaman, g’gwejimishin! Nga’gchinendam wii-naadimawn. Maampii nga’zhibii’aan enendamaa, ebaazhichigeyaanh.