Author Archives: admin

Shki’oodetooyaang

Dibikoong dash ngiishkin’kweshkawaa maaba kwe genaajwid. Onlineyiing sa ngiidibaajimitaadimi. Mii dash gii’naaknigeyaang wiin’kweshktaadiyaang. Minikwegamigoong Cecil’im ezhinikaadeg ngiin’kweshktaadimi. Giimaajbiisaa epiichibaabii’ag, giizhigekwaabaawe wa epiichi’bidagoshing. Gojiing ngiinimkawtaadimi, mii dash nibiindigeyaang. Geggoo ngiimjidwenaa wii’miijiyaang bekish mskomin sangria ezhinikaadeg wii’minikweyaang. Odi biijiyiing cecil’im Trivia miigwechwe’giizhigag temgad, giizhitaageyaang. Shkwaa’taageyaang zaagjigaabwiyaang, geyaabi giigimiwan. Geyaabi ngoji Partners ezhinikaadeg ngiibagamgaadewsemi. Odi ngiigaanjmin’gagemi megwaaj go… Read More »

Sheshatshiu enjibaajig

Nooggwa dash ngiiden’kweshkawaag aanind Sheshatshiu enjibaajig. Nipissing gchigkinoomaagegamigoong ngiidibaajmitaadimi. Aapiji go ngchinendam giiden’kweshkawagwaa zaam bzindamaa ezhi’anishinaabemwaad. Shtaa haa ngii’kid, ninsastawaag! Gegoo dibishkoo daabaan ngii’noondan. Mii dash gii’ggwejimagwaa “Aaniish ezhikidang daabaan enjibaayin?” ‘utapan’ giin’kwetaag. Maanda kidwin zhinwemgad gegaa go memdage dibishkoo odaabaan, mii ezhi’zhibiimaang maampii nikeyaa. Giishpin bwaa gkendaman etemigag Sheshatshiu, Ooshtoodi Labrador temigad besha Happy… Read More »

Aaniin Kina Gwaya

Aapiji go ingchinendam maanda wii’maajtaa’aanh! Kwii’naadimawn wii’anishinaabemyin. Wewendig waag’kendaman, g’gwejimishin! Nga’gchinendam wii-naadimawn. Maampii nga’zhibii’aan enendamaa, ebaazhichigeyaanh.