Aanii, Aboozhoo Kina Gwaya!

Aapiji go nimiigwechwendmami maampii yaayin! Maampii kamkaan niibina ge’naadimaagooyin ji’kinoomaadizyin maanda Anishinaabemowin. Giishpin gegoo wii’kwedweyin, maampii enji’ginoondiying temigad. Giishpin kinoomaading waayaaman, maampii ge bezhig temigad! Nibegish de’naadimawnaa ji’anishinaabemyin.