Uncategorized


  • Shki’oodetooyaang

    Dibikoong dash ngiishkin’kweshkawaa maaba kwe genaajwid. Onlineyiing sa ngiidibaajimitaadimi. Mii dash gii’naaknigeyaang wiin’kweshktaadiyaang. Minikwegamigoong Cecil’im ezhinikaadeg ngiin’kweshktaadimi. Giimaajbiisaa epiichibaabii’ag, giizhigekwaabaawe wa epiichi’bidagoshing. Gojiing ngiinimkawtaadimi, mii dash nibiindigeyaang. Geggoo ngiimjidwenaa wii’miijiyaang […]

  • Sheshatshiu enjibaajig

    Nooggwa dash ngiiden’kweshkawaag aanind Sheshatshiu enjibaajig. Nipissing gchigkinoomaagegamigoong ngiidibaajmitaadimi. Aapiji go ngchinendam giiden’kweshkawagwaa zaam bzindamaa ezhi’anishinaabemwaad. Shtaa haa ngii’kid, ninsastawaag! Gegoo dibishkoo daabaan ngii’noondan. Mii dash gii’ggwejimagwaa “Aaniish ezhikidang daabaan […]

  • Aaniin Kina Gwaya

    Aapiji go ingchinendam maanda wii’maajtaa’aanh! Kwii’naadimawn wii’anishinaabemyin. Wewendig waag’kendaman, g’gwejimishin! Nga’gchinendam wii-naadimawn. Maampii nga’zhibii’aan enendamaa, ebaazhichigeyaanh.